4731 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
TERKİN TALEP FORMU

 

İli : ...................... ............... Vergi Dairesi ....................................
Soyadı (Unvanı):.........................................Vergi Kimlik No :........................................

Adı :........................................ Adresi :.........................................

İşi : ...................................... ..........................................

Afetin Tarihi :...../....../1999............................ ..........................................

 

 


..........................VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEDairenizin ........................................V.kimlik numarasında kayıtlı mükellefinizim .....................tarihinde meydana gelen deprem neticesinde zarar gören menkul ve gayrimenkul mallarımdan zarardan önceki varlığımı oluşturan malların cinsleri, bulundukları yerleri ve afetten önceki ve sonraki değerleri ile varlıktaki kayıp oranı aşağıda gösterilmiştir. 4731 sayılı Kanun gereğince dairenize olan borçlarımın terkinini talep ederim.


Müracaat tarihi
..../...../200
(İmza)

KAYIP ORANININ HESAPLANMA ŞEKLİ
Mal varlığımın afetten önceki toplam değeri(1).    : .................................................

Mal varlığımın afetten sonraki toplam değeri(2).. :..................................................

Mal varlığındaki kayıp miktarı (3) = (1-2)               :.................................................

Varlıktaki kayıp oranı (4) = (3 / 1) X 100               :.................................................


.Mal varlığının afetten önceki toplam rayiç değerine belgeye dayalı alacaklar ilave edilecek,borçlar ise bu değerden düşülecektir.
..Mal varlığının afetten sonraki rayiç değeri tespit edilerek beyan edilecektir.
NOT : Formdaki sutunların yetmemesi halinde yazılması gereken bilgiler bir listede gösterilecek ve bu listeler,
tüzel kişilerin yetkililerince imzalanıp tasdik edilecek, gerçek kişiler ise ad ve soyadlarını yazmak suretiyle
imzalayacaktır.